Statut stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Woźnikach

 

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

  §1

Stowarzyszenie pod nazwą: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Woźnikach, zwane dalej Stowarzyszeniem,

działa na mocy przepisów:

 1. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2261 z późn. zm.).
 2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z póź.zm.)
 3. Niniejszego statutu.

§ 2

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, z zastrzeżeniem postanowień § 38.

§ 3

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, nastawioną na realizację celów statutowych.

§ 4

 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym członków władz Stowarzyszenia.

§ 5

 1. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Woźniki.
 2. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla właściwej realizacji swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 6

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych federacji uniwersytetów trzeciego wieku oraz innych organizacji o podobnych celach działania.
 2. Decyzję w sprawie przystąpienia do organizacji, o których mowa w ust.1,podejmuje Zarząd w trybie uchwały.

§ 7

 1. Stowarzyszenie może używać wyróżniających je znaków graficznych i innych symboli.
 2. Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 8

Celami Stowarzyszenia jest:

 1. Działalność edukacyjna, oświatowa i szkoleniowa w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, nauk technicznych a także nauk o ziemi i wszechświecie oraz nauki języków obcych.
 2. Propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań osób starszych.
 3. Inspirowanie i podejmowanie działań na rzecz środowiska ludzi starszych, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu i przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 4. Stymulowanie rozwoju osobowego oraz intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności osób starszych.
 5. Wspieranie rozwoju edukacji i kultury, ochrona dóbr kultury i tradycji.
 6. Aktywizacja społeczna osób starszych.
 7. Ochrona i promocja zdrowia, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia oraz wiedzy o zdrowiu.
 8. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 9. Profilaktyka chorób w tym chorób cywilizacyjnych.
 10. Promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.
 11. Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych.
 12. Propagowanie, kultywowanie, upowszechnianie i organizowanie turystyki i krajoznawstwa.
 13. Organizowanie wypoczynku osób starszych.
 14. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 15. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
 16. Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 17. Działalność na rzecz upowszechniania i organizowania, utrzymania, nawiązania i zacieśniania współpracy międzypokoleniowej.
 18. Podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu – szerzenie przyjaźni i współpracy pomiędzy miastami, regionami, państwami i narodami.
 19. Promocja i organizacja wolontariatu.
 20. Działalność na rzecz ekologii i ochrony środowiska naturalnego.
 21. Działalność charytatywna.
 22. Upowszechnianie wiedzy o Woźnikach i Ziemi Woźnickiej, poprzez prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego, walorów turystycznych oraz organizowanie spotkań ze znanymi osobami zasłużonymi dla naszego regionu.
 23. Ułatwianie kontaktów z instytucjami takimi jak: służba zdrowia, ośrodki rehabilitacyjne, ośrodki kultury i inne.
 24. Działalność na rzecz rozwoju idei gminnych, powiatowych i wojewódzkich rad seniorów.
 25. Działalność na rzecz wzmacniania aktywności i świadomości obywatelskiej na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim.
 26. Inicjowanie, wzmacnianie i wsparcie dla procesów partycypacyjnych.
 27. Promowanie dialogu obywatelskiego i procesów konsultacyjnych.
 28. Edukacja obywatelska i konsumencka.
 29. Wsparcie i profesjonalizacja sektora pozarządowego.
 30. Upowszechnianie ekonomii społecznej.
 31. Upowszechnianie „srebrnej gospodarki”.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie działalności edukacyjnej w formie wykładów, odczytów, seminariów, dyskusji, prelekcji, spotkań, konferencji, lektoratów języków obcych i warsztatów zgodnych z zainteresowaniami, prowadzonych przez specjalistów.
 2. Organizowanie, tworzenie i prowadzenie działalności w klubach zainteresowań, sekcjach, zespołach prowadzonych przez specjalistów lub samych słuchaczy zgodnie z potrzebami.
 3. Wydawanie czasopism, zbiorów własnej twórczości, broszur, folderów, biuletynów, opracowań, ulotek, książek,
 4. prowadzenie akcji informacyjnych i promocyjnych.
 5. Organizowanie i finansowanie wystaw, koncertów, imprez rekreacyjno-sportowych, konkursów, festiwali i występów.
 6. Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, z uczelniami wyższymi w kraju i zagranicą, instytutami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie zgodnym z celami Stowarzyszenia oraz współpracę z podmiotami wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia.
 7. Prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
 8. Organizowanie krajowych i zagranicznych wyjazdów edukacyjnych, turystycznych i krajoznawczych, w tym szkoleniowych dla członków Zarządu,
 9. Organizowanie krajowych i międzynarodowych plenerów, spotkań integracyjnych, sportowych, turystycznych i rehabilitacyjnych oraz wymian osób dorosłych i seniorów.
 10. Prowadzenie działalności doradcze.
 11. Organizowanie badań profilaktycznych.
 12. Tworzenie, prowadzenie i wspieranie grup samopomocowych.
 13. Wspieranie finansowe i materialne osób będących w potrzebie w tym członków Stowarzyszenia.
 14. Organizowanie zbiórek publicznych i imprez charytatywnych oraz pozyskiwanie środków pieniężnych z dotacji, subwencji, składek członkowskich, osób fizycznych i innych źródeł.
 15. Organizowanie imprez okolicznościowych włączających Stowarzyszenie w aktualne problemy społeczne oraz życie społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.
 16. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach zgodnych z celami statutowymi.
 17. Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, sektorem prywatnym i organizacjami pozarządowymi.

§ 10

 1. Wymienione rodzaje działalności realizowane będą przez Stowarzyszenie
  w ramach prowadzonej przez nią nieodpłatnej działalności statutowej, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność statutową.
 3. Decyzję w zakresie prowadzenia danej działalności w formie odpłatnej bądź nieodpłatnej podejmuje Zarząd.
 4. Prowadzona przez Stowarzyszenie odpłatna działalność statutowa podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym zgodnie z właściwymi przepisami o rachunkowości.
 5. Stowarzyszenie może wystąpić o status organizacji pożytku publicznego.

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

 1. Stowarzyszenie skupia osoby zainteresowane i popierające idee i cele uniwersytetu trzeciego wieku.
 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających.
 3. Honorowych

§ 13

Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i cudzoziemiec,  nie pozbawiony praw publicznych , akceptujący statut Stowarzyszenia, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianie celów Stowarzyszenia, złoży pisemną i własnoręcznie podpisaną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia oraz uiści składkę członkowską.

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do organów Stowarzyszenia (posiada czynne i bierne prawo wyborcze).
 2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków.
 3. Zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem organów Stowarzyszenia.
 4. Korzystać ze świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

§ 15

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. Aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu.
 2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia.
 3. Regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 16

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać:
 2. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która zobowiązuje się do systematycznego płacenia składki członkowskiej dobrowolnie ustalonej, bądź do honorowego świadczenia usług potrzebnych do realizacji celów statutowych stowarzyszenia określonych w § 8.
 3. Osoba prawna, która zobowiązuje się do systematycznego płacenia składki członkowskiej dobrowolnie ustalonej, bądź zobowiązuje się do bezpłatnych, stałych świadczeń rzeczowych takich jak: użyczanie lokalu, sal do prowadzenia zajęć edukacyjnych i spotkań, sal gimnastycznych i innych lub też pomocy prawnej, technicznej służącej prawidłowemu funkcjonowaniu Stowarzyszenia.
 4. Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu kandydatury na członka wspierającego Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

§ 17

Członkom wspierającym przysługują prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem prawa wyborczego.

§ 18

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei promowanych przez Stowarzyszenie lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.
 2. Członkowi honorowemu przysługują prawa członka zwyczajnego.
 3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 4. Nadanie bądź pozbawienie statusu członka honorowego Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków – na wniosek Zarządu.

§ 19

Wygaśnięcie członkostwa zwyczajnego Stowarzyszenia następuje w wyniku:

 1. Złożenia pisemnej rezygnacji.
 2. Śmierci członka.
 3. Wykluczenia przez Zarząd z powodu:
 4. rażącego naruszenia postanowień Statutu,
 5. działania na szkodę Stowarzyszenia,
 6. popełnienia czynu niegodnego członka Stowarzyszenia,
 7. nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 6 miesięcy.
 8. Wykluczenie z grona członków następuje w drodze uchwały Zarządu, od której służy odwołanie w terminie 7 dni od dnia doręczenia, do Walnego Zebrania Członków – doręczenie uchwały może nastąpić za pomocą poczty elektronicznej. Odwołanie składa się pisemnie za pośrednictwem Zarządu. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków o wykluczeniu jest ostateczna.

§ 20

 1. Decyzję o ustaniu członkostwa wspierającego Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały – na wniosek zainteresowanego.
 2. Decyzję o pozbawieniu statusu członka wspierającego podejmuje Zarząd w drodze uchwały. Przyczyną uzasadniającą pozbawienia statusu członka wspierającego jest trwałe zaprzestanie świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, do których członek wspierający się zobowiązał.
 3. Od uchwały Zarządu o pozbawieniu statusu członka wspierającego – przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwało – doręczenie uchwały może nastąpić za pomocą poczty elektronicznej. Odwołanie składa się pisemnie za pośrednictwem zarządu. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków o wykluczeniu jest ostateczna.

§ 21

 1. Członkowie Stowarzyszenia za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz aktywny udział w działalności Stowarzyszenia mogą być wyróżnieni lub nagradzani przez Zarząd Stowarzyszenia: pochwałą ustną lub pisemną, dyplomem uznania, nagrodą rzeczową lub pieniężną.
 2. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, statuetki i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia.

Rozdział IV: Władze Stowarzyszenia

§ 22

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 23

 1. Kadencja wszystkich organów Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności:
 2. w pierwszym terminie, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
 3. w drugim terminie – bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania,
 4. Jednocześnie można pełnić tylko jedną funkcję w wybieralnych władzach Stowarzyszenia wszystkich szczebli.

§ 24

 1. W przypadku rezygnacji z członkostwa, wykluczenia lub śmierci członka Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład tego organu – o ile zachodzi taka potrzeba – zostaje uzupełniony.
 2. Na miejsca wakujące w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia mogą zostać powołane osoby rekomendowane przez organ, którego uzupełnienie dotyczy, w trybie uchwały.
 3. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru w składzie danego organu.

§ 25

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i raz na cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest zgodnie z § 26.
 4. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 5. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
 6. z głosem doradczym – pozostali członkowie Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście
 7. O terminie, miejscu i porządku obrad zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powiadamia Zarząd poprzez informację na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej lub poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie www lub wiadomość SMS lub ogłoszenie podczas wykładów lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. W zawiadomieniu wskazany zostaje pierwszy i drugi termin zebrania, przy czym drugi termin wyznaczony zostaje na ten sam dzień, 15 minut po pierwszym terminie.

§ 26

 Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:

 1. w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
 2. w drugim terminie – bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania.
 3. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

§ 27

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Uchwalanie statutu i jego zmian.
 2. Określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
 3. Uchwalanie regulaminów niezastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia.
 4. Wybór i odwoływanie Przewodniczącego Zarządu oraz członków władz Stowarzyszenia.
 5. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującym władzom Stowarzyszenia.
 7. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 8. Nadawanie i pozbawianie – na wniosek Zarządu – statusu członka honorowego Stowarzyszenia.
 9. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o wykluczeniu z listy członków Stowarzyszenia.
 10. Podejmowanie uchwał w sprawie nadania oraz pozbawienia godności członka honorowego,
 11. Podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzenia majątkiem Stowarzyszenia.
 12. .Podejmowanie uchwał w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.
 13. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia , wyznaczeniu likwidatora lub likwidatorów i przeznaczeniu jego majątku.

§ 28

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
 2. z własnej inicjatywy,
 3. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 4. na pisemny wniosek 1/3 spośród ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
 5. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 21 dni od daty wpłynięcia żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt. b) i c).
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 29

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami walnego zebrania, reprezentuje go na zewnątrz  a za swoją pracę i działalność odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 30

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3-7 członków.
 2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i skarbnika. Zarząd może wybrać drugiego wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. Pierwsze posiedzenie zarządu powinno być zwołane najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wyborów.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 składu Zarządu lub wniosek komisji rewizyjnej. W przypadku wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym posiedzenie zarządu powinno zostać zwołane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
 5. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący.
 6. Zasady określone w § 25 ust. 5 stosuje się odpowiednio, przy czym termin zawiadomienia wynosi 3 dni przed planowanym terminem obrad.
 7. Posiedzenia Zarządu protokołuje sekretarz bądź inny członek Zarządu wskazany przez przewodniczącego obrad. Posiedzenia Zarządu może protokołować osoba, która nie jest członkiem Zarządu.
 8. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu (quorum). W sytuacji równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
 9. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz w roku.
 10. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa opracowany i przyjęty w drodze uchwały Regulamin pracy Zarządu, zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

§ 31

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu.
 2. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 3. Realizacja programu i celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
 4. Określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia.
 5. Uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia oraz przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności.
 6. Prowadzenie spraw członkowskich, w tym ewidencji członków Stowarzyszenia.
 7. Podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych lub wspierających Stowarzyszenia.
 8. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
 9. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia.
 10. Podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji i na spotkania zagraniczne.
 11. Określanie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich.
 12. Składanie Walnemu zebraniu członków sprawozdania ze swojej działalności.
 13. Ustalanie rocznego budżetu Stowarzyszenia.
 14. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego.
 15. Utworzenie biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie personelu.
 16. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego.
 17. Podejmowanie decyzji w sprawie rejestracji działalności gospodarczej.
 18. Prowadzenie działalności gospodarczej.
 19. Podjęcie decyzji w zakresie rejestracji Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego.
 20. Tworzenie jednostek organizacyjnych i ustalanie zasad ich funkcjonowania.
 21. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji.
 22. Przyznawanie wyróżnień, pochwał, dyplomów i nagród.
 23. Wnioskowanie o nadanie i pozbawienie godności członka honorowego.
 24. Rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia.

§ 32

 1. Przewodniczący Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie, kieruje pracami Zarządu oraz koordynuje działalność Stowarzyszenia.
 2. Szczegółowy zakres obowiązków i kompetencji Przewodniczącego Zarządu określa Regulamin Zarządu.

§ 33

 1. Do prowadzenia spraw Stowarzyszenia Zarząd może powołać biuro Zarządu.
 2. Strukturę organizacyjną biura oraz podział kompetencji jego pracowników ustala Zarząd na wniosek Przewodniczącego.
 3. Funkcję koordynatora i pracowników biura mogą wykonywać członkowie Zarządu lub osoby zatrudnione z zewnątrz.
 4. Do prowadzenia spraw bieżących, w tym do rozwiązywania poszczególnych problemów ekonomicznych, prawnych lub organizacyjnych związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia – mogą być powołane inne jednostki organizacyjne – bez prawa do odrębnej osobowości prawnej.
 5. Pracowników jednostek organizacyjnych wymienionych w ust. 1, 3 i 4 zatrudnia Zarząd Stowarzyszenia.

§ 34

 1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań i zawierania umów w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Przewodniczący Zarządu i inny członek Zarządu działający łącznie albo wiceprzewodniczący Zarządu i inny członek Zarządu działający łącznie, albo przewodniczący Zarządu i pełnomocnik Zarządu działający łącznie, albo wiceprzewodniczący Zarządu i pełnomocnik Zarządu działający łącznie, albo dwóch pełnomocników Zarządu działających łącznie, z zastrzeżeniem ust.2.
 2. W umowach pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek komisji rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.
 3. Walne Zebranie Członków jest organem uprawnionym do powołania pełnomocnika/pełnomocników do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu.
 4. Komisja rewizyjna jest organem uprawnionym do wyznaczenia swojego przedstawiciela do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu.
 5. Zarząd Stowarzyszenia uprawniony jest do ustanowienia pełnomocnika/pełnomocników Zarządu. Uchwała w sprawie ustanowienia pełnomocnika określa przedmiot umocowania.

§ 35

 1. Komisja Rewizyjna jest powołaną do sprawowania nadzoru i kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą trzy osoby spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, które na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
 4. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
 5. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
 6. nie pobierają za pełnienie swoich funkcji wynagrodzenia.
 7. Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 8. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 składu komisji rewizyjnej lub wniosek zarządu. W przypadku wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym posiedzenie komisji rewizyjnej powinno zostać zwołane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Zasady określone w § 23 ust. 5 stosuje się odpowiednio, przy czym termin zawiadomienia wynosi 3 dni przed planowanym terminem obrad. W przypadku niezwołania posiedzenia Komisji Rewizyjnej przez przewodniczącego, posiedzenie może zwołać którykolwiek członek Komisji Rewizyjnej.
 9. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd ma obowiązek powiadomienia członków Komisji Rewizyjnej o każdym posiedzeniu.
 10. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Zarząd jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na zapytania Komisji Rewizyjnej w terminie do 30 dni.
 11. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji Rewizyjnej (quorum).
 12. Szczegółowe zasady funkcjonowania Komisji Rewizyjnej uregulowane zostaną, w uchwalonym przez ten organ, regulaminie Komisji Rewizyjnej.
 13. Komisja Rewizyjna:
 14. bada sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu;
 15. przeprowadza raz w roku kontrolę działalności Stowarzyszenia w wybranych obszarach,
 16. wydaje zalecenia oraz żądanie wyjaśnień w razie stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie kontroli,
 17. składa na Walnym Zebraniu Członków wnioski o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia,
 18. kontroluje terminowości i prawidłowości opłacania składek członkowskich,
 19. opracowuje regulamin Komisji Rewizyjnej,
 20. przedstawia sprawozdanie ze swej  działalności Walnemu Zebraniu Członków.

Rozdział V. Majątek i fundusze

§ 36

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i przychody przewidziane statutem.

§ 37

 1. Źródłami finansowania działalności Stowarzyszenia są:
 2. składki członkowskie
 3. wpływy z odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia,
 4. wsparcie finansowe członków wspierających,
 5. przychody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 6. darowizny, dotacje, zapisy i spadki,
 7. granty, subwencje, dotacje, udziały, kontrakty, środki z funduszy publicznych
 8. przychody z ofiarności publicznej,
 9. przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 10. dochody z działalności gospodarczej.
 11. Przychody ze wszystkich źródeł wymienionych w ust.1 przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 12. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia winny być przechowywane – za wyjątkiem bieżącego pogotowia kasowego – w banku na rachunku Stowarzyszenia. Biuro Zarządu dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia.
 13. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi osoby prawne.

§ 38

Działalność gospodarcza

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, która ma charakter uzupełniający, wspomagający działalność statutową stowarzyszenia.
 2. Działalność gospodarcza nie może być sprzeczna z celami statutowymi, a uzyskane dochody będą przeznaczone wyłączenie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Działalność gospodarcza nie jest wyodrębniona organizacyjnie, jednak prowadzona będzie dla niej wydzielona ewidencja rachunkowa.
 4. Działalność gospodarcza w skali roku nie może generować strat.
 5. Działalność gospodarcza będzie przedmiotem okresowych, nie rzadszych niż raz na pół roku audytów wewnętrznych, a analiza roczna wyników działalności gospodarczej będzie podawana do wiadomości członków Stowarzyszenia.
 6. Bezpośredni nadzór nad działalnością gospodarczą pełni Przewodniczący Zarządu.
 7. Zarząd określi szczegółowy zakres działalności gospodarczej z uwzględnieniem zasady, iż nie może ona pokrywać się z przedmiotem działalności statutowej.
 8. Dochód Stowarzyszenia jest w całości przeznaczany na działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
 9. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – również w drodze więcej niż jednej operacji.

§ 39

Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących, a także uczestniczyć w innych przedsięwzięciach organizacyjnych i korzystać z osiąganych dochodów na cele statutowe.

Rozdział VI : Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 40

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania – § 25 ust. 5 oraz § 26 ust. 1 lit. a i § 26 ust 1 lit b w zakresie „drugiego terminu” stosuje się odpowiednio.
 2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania – § 25 ust. 5 oraz § 26 ust. 1 lit. a i § 26 ust 1 lit b w zakresie „drugiego terminu” stosuje się odpowiednio.
 3. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 25 ust. 5 należy załączyć projekty stosownych uchwał.
 4. Zmiana statutu wywiera skutki prawne z chwilą wpisania do KRS.
 5. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać sposób likwidacji, osobę bądź osoby likwidatorów oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie jego majątku.
 6. Wraz z rozwiązaniem Stowarzyszenia rozwiązaniu ulegają wszystkie jednostki organizacyjne Stowarzyszenia oraz jego organy doradcze.
 7. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2261 z późn. zm.).