CYFROWE KLUBY SENIORA

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Woźnikach otrzymało dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na realizację zadania publicznego mającego na celu doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów pod nazwą „Cyfrowe Kluby Seniora”

Nazwa zadania: laptopy dla seniorów słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Woźnikach

Wartość dofinansowania: 19 529,65 zł

Zostaną zakupione laptopy w celu prowadzenia zajęć informatycznych dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Woźnikach.